Organizing Committee

 

Chair:

Su-Duo Xue Beijing University of Technology

 

Co-Chairs:   

Jin-Zhi Wu      China Association for Spatial Structures
Chengshun Xu Beijing University of Technology
Feng Liu  China Academy of Building Research
Qing-Shan Yang Chongqing University
Feng Fan Harbin Institute Of Technology
Qing-Hua Han Tianjin University
Qi-Lin Zhang Tongji University
Yao-Zhi Luo  Zhejiang University
Bin Wang Building Structure

 

Committee member:  

Bo Chen Jie Hu Na Li Xiongyan Li
Yan Lu Xiaoqun Luo Ming Ma Guojun Sun
Minger Wu Yue Wu Lizhun Xu

Xian Xu

Xiuhua Zhang      

 

 

Important Dates

Submission of abstracts:

31 March,2022

Notification of preliminary acceptance:

30 April,2022

Submission of final papers:

15 June,2022

30 June,2022

Notification of final acceptance:

30 June,2022

15 July,2022

Contact Us

Email:IASS2022@vip.126.com

 

Tel:+86-10-67391496